นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ออกมาเผยรายละเอียดการประมูลคลื่น 1800 MHz (TrueMove/DPC) และ 900 MHz (AIS) โดยมีกรอบเวลาเบื้องต้นคือประมูลคลื่น 1800 MHz ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และประมูลคลื่น 900 MHz เดือนธันวาคม 2558
ทั้งนี้ กสทช. ยอมรับว่าไม่สามารถจัดประมูลคลื่น 900 MHz ได้ทันการหมดสัญญาสัมปทานระหว่าง AIS กับ TOT วันที่ 30 กันยายน 2558 จึงต้องปรับปรุง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ที่เคยใช้คุ้มครองตอนสัญญาสัมปทาน TrueMove 2G หมดอายุในปี 2556 มาใช้ด้วย คาดว่าประกาศจะแก้เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2558
คลื่น 1800 MHz

  • 17 ก.ค.-17 ส.ค. 2558 - นำร่างประกาศประมูลคลื่นความถี่ไปรับฟังความคิดเห็นส าธารณะ
  • ไม่เกินวันที่ 26 ส.ค. 2558 - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • 28 ส.ค.-28 ก.ย. 2558 - ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ม ารับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูล (รับซองประมูล)
  • 30 ก.ย. 2558 - กำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการประ มูลคลื่นความถี่ (ยื่นซองประมูล)
  • 30 ก.ย.-21 ต.ค. 2558 - พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภาย
  • 21 ต.ค. 2558 - ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ
  • 22 ต.ค.-10 พ.ย. 2558 - เตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกฎกติกาการประมูลให้ผู้ที่ผ่า นคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล
  • 11 พ.ย. 2558 - จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz
  • ไม่เกินวันที่ 25 พ.ย. 2558 - รับรองผลและประกาศผลผู้ชนะการประมูล
  • ธ.ค. 2558 - ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินประมูลและรับใบอนุญาต

คลื่น 900 MHz
5 ส.ค.-9 ก.ย. 2558 - นำร่างประกาศประมูลคลื่นความถี่ไปรับฟังความคิดเห็นส าธารณะ
ไม่เกินวันที่ 23 ก.ย. 2558 - ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้
28 ก.ย.-28 ต.ค. 2558 - ระกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มา รับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูล (รับซองประมูล)
30 ต.ค. 2558 - กำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการประ มูลคลื่นความถี่ (ยื่นซองประมูล)
2 - 20 พ.ย. 2558 - พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล
20 พ.ย. 2558 - ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ
23 พ.ย.

อ่านต่อ...