รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งหน่วยงานใหม่ Cyber Security Agency of Singapore (CSA) สนับสนุนการทำให้ระบบไอทีของหน่วยงานรัฐและเอกชน
หน้าที่ของ CSA มีสี่อย่าง ได้แก่ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญของความมั่ นคงปลอดภัยไซเบอร์, พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีกำลังค นเพียงพอต่อความต้องการ, ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเช่นพลังงานและธนาคา ร, อำนวยการให้มีความร่วมมือในการรับมือกับภัยต่างๆ
สิงคโปร์มองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภ ัยไซเบอร์จากเหตุการณ์การโจมตีครั้งใหญ่ๆ และที่ผ่านมาเว็บรัฐบาลสิงคโปร์เองก็เคยถูกแฮกอยู่บ้ าง ตอนนี้บริษัทสำคัญๆ เริ่มตั้งศูนย์ปฎิบัติการในสิงคโปร์ เช่น FireEye, Boeing, และล่าสุดตำรวจสากลก็ประกาศจะตั้งศูนย์อาชญากรรมไซเบ อร์ในสิงคโปร์
ผมหาข้อมูลไม่พบว่า CSA ของสิงคโปร์มีอำนาจเหมือนในร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของบ้านเราที่ให้อำนาจ ขอข้อมูล เอกสาร เรียกคนมาให้การ, สั่งหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ทำตาม, หรือดักฟังข้อมูลทุกรูปแบบ แต่อย่างใด
ต้องขอบคุณสพธอ. ของไทยที่เสนอให้อำนาจหน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์ล้ำห น้ากว่าชาติอื่นๆ
ที่มา - Wall Street Journal
Security, Singapore
อ่านต่อ...