วันนี้เมื่อช่วงบ่าย สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) นำโดย นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ. จัดงานพบปะกับสื่อมวลชนเพื่อแถลงความคืบหน้าของร่างพ ระราชบัญญัติจำนวน 10 ฉบับ ที่เรียกกันว่าชุดกฎหมายดิจิทัล (ติดตามอ่านเพิ่มเติมจากข่าวเก่าๆ ในหมวด) โดยระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวร่างค่อนข้าง มาก ผมขออนุญาตสรุปคร่าวๆ ดังนี้นะครับ
- ยุบร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) รวมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว กำหนดทั้งตัวองค์กระและโครงสร้างในคราวเดียว และทบทวนกลไกให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น
- ร่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล, ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, ร่างกฎหมาย กสทช. และร่างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าน่าจะเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในสองเดือนนี้
- ร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลใกล้จบแล้ว เหลือแต่รอให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีกฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลของตัวเองมาคุยแล้วตกล งกัน
- ร่างกฎหมายการกระทำผิดอาญาทางคอมพิวเตอร์ มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้นในขอบเขต และกำลังเสนอให้แก้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ทำตรวจในการเป็นส่วนหนึ่งของก ลไกในการดำเนินการตามกฎหมาย เพราะปัจจุบัน สพธอ. มองว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ขยายตัวไปมาก
- ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงไซเบอร์ มีการพยายามพูดคุยกับเอกชนให้ใช้ระบบ self-regulation ในการส่งมอบล็อกให้กับหน่วยงานรัฐ และถ้าจำเป็นก็ใช้ศาลในการอนุญาตเพื่อให้ส่งมอบข้อมู ล, ThaiCERT จะย้ายไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหม่ที่จัดตั้งเพื่อร องรับงานด้านนี้โดยเฉพาะ และระบุว่ากฎหมายนี้ยังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 3 เดือน ในการเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. นับจากนี้
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่แถลงข่าว ทาง ผอ. ระบุว่าชุดกฎหมายดังกล่าวที่มี 10 ฉบับนั้น จริงๆแล้วไม่เพียงพอและควรที่จะมีมากกว่านี้ นอกจากนั้นแล้วยังระบุว่าตัวเอง "ไม่สบายใจ" ที่จะเห็นบทบาทของภาคเอกชนที่มีมากขึ้นในชุดกฎหมายนี ้ เพราะทำให้ควบคุมได้ยากขึ้นด้วย อนึ่ง ทาง สพธอ. ยังไม่เปิดร่างหลายๆ ฉบับให้เผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยระบุว่ายังเป็นข้อมูลที่ "อ่อนไหว" (sensitive) อยู่ และไม่ได้มีการแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานแต่ประการใด แจ้งแต่เพียงว่าจะส่งร่างที่เปิดเผยได้ให้ทางอีเมลเท ่านั้น
ที่มา - งานแถลงข่าวความคืบหน้าชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สพธอ.
ETDA, Law, Thailand
อ่านต่อ...