30 มกราคม 2559 พบกันงานเหนือสุดสกุตเตอร์ จ.เชียงราย