Name:  seat-leon-2634168_1280.jpg
Views: 25
Size:  30.4 KB

สำหรับการชำระภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ในปัจจุบันได้มีการเพิ่มช่องทางให้เจ้าของรถสามารถ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายแก่เจ้าของรถทุก ๆ คนนั่นเอง แต่ก็มีเจ้าของรถหลายท่านที่ยังมีความกังวลว่าในการด ำเนินธุรกรรมทางการเงินนั้นจะมีความปลอดภัยหรือไม่ มีโอกาสที่เอกสารการต่อภาษีจะไม่สมบูรณ์หรือเปล่า หรือมีโอกาสที่ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการต่อภาษีจะ มีโอกาสถูกโจรกรรมและก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าขอ งรถยนต์บ้างไหม ความกังวลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก่อให้เกิดเป็นความไม่ แน่ใจและลังเลว่าจะทำการต่อภาษีรถยนต์ผ่านระบบออนไลน ์ดีไหม ปลอดภัยหรือเปล่า เพื่อให้คุณเข้าใจและสบายใจมากยิ่งขึ้น เราจึงอยากจะขอแนะนำว่าการดำเนินธุรกรรมผ่านระบบออนไ ลน์นั้นมีความปลอดภัยอย่างไรบ้าง

1. การลงทะเบียนก่อนการใช้งานเพื่อ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เจ้าของรถยนต์จะต้องลงทะเบียนก่อนทำธุรกรรม ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ โดยจะต้องระบุข้อมูลแสดงตัวตนให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดของรถยนต์ที่ต้องการต่อภาษี รวมถึงรหัสผ่านเมื่อจะเข้าไปชำระ และ ค่าภาษีรถยนต์ ในแต่ละครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เจ้าของรถยนต์จึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลต่าง ๆ ของรถยนต์จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเอาไว้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะต้องระม ัดระวังไม่ตั้งรหัสผ่านอัตโนมัติในการตั้งรหัสผ่านเพ ื่อเข้าไปชำระภาษีรถยนต์ในแต่ละครั้งนั้น เพราะจะส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของเจ้าข องรถยนต์ได้และควรตั้งรหัสผ่านที่เป็นความลับที่รู้เ ฉพาะตัวเจ้าของรถยนต์เท่านั้น

2. การตรวจสอบช่องทางการชำระภาษี เชื่อว่าในการต่อภาษีรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์นั้น มีเจ้าของรถหลายท่านที่ยังกังวลในเรื่องของความปลอดภ ัย กลัวว่าข้อมูลทางการเงินของตัวเองจะรั่วไหลและส่งผลต ่อความปลอดภัยของเงินเก็บสะสม ซึ่งจริง ๆ แล้ว หากเป็นดังในกรณีนี้เจ้าของรถสามารถเลือกช่องทางการช ำระเงินตามความสะดวกหรือตามความรู้สึกที่เชื่อมั่นว่ าเป็นช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อความสบายใจของตัวเจ้าของ รถเอง เช่น ทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือไปชำระเงินที่ธนาคาร เพื่อชำระภาษีรถยนต์ 4 ประตู หรือภาษีรถกระบะ ก็สามารถทำได้โดยง่าย แต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าของรถจะต้องชำระค่าภาษีของรถยนต ์ไม่เกินวันและเวลาที่ทางกรมขนส่งกำหนด จากนั้นก็สามารถรอรับเอกสารที่จะจัดส่งตามไปให้ถึงที ่บ้านได้เลย

3. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้ถี่ถ้วนก่อนทำการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เนื่องจากการดำเนินธุรกรรมทางการเงินเพื่อ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ นั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งเจ้าของรถควรตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ให้ดีเสียก่อน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในกรณีที่เป็นการโอนเงินกับทางธนาคาร ค่าจัดส่งเอกสารภาษีไปที่บ้านหรือที่อยู่ที่แจ้งข้อม ูลไว้ในระบบ หรือค่าธรรมเนียมจากการใช้บัตรเครดิต นอกเหนือจากค่าภาษีของรถยนต์ หากเจ้าของรถทำการตรวจสอบก่อนก็จะช่วยลดโอกาสที่จะชำ ระเงินขาดหรือเกิน จนก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินธุรกรรมออนไลน์ในภายหลั งได้ แถมยังต้องมาเสียเวลายื่นเรื่องเพื่อขอแก้ไขและดำเนิ นการเพิ่มเติมอีกด้วย

4. ความสะดวกในการตรวจสอบสถานการณ์ชำระภาษี หากหลังจากทำธุรกรรมทางออนไลน์เจ้าของรถยนต์มีความกั งวลว่าการดำเนินการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ของตนเองนั้นเกิดปัญหา ก็สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของการชำระภาษีได้ผ่านทาง ในเว็ปไซต์ของกรมขนส่ง โดยใช้ชื่อและ Password ที่กำหนดเอาไว้ในการลงทะเบียนมาตรวจสอบสถานะของการเส ียภาษีว่าอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการมีความสมบูรณ์หรือกำลั งดำเนินการอยู่ถึงขั้นตอนใด อีกยังสามารถพิมพ์เอกสารที่กำลังดำเนินการในขั้นตอนต ่าง ๆ มาใช้เป็นหลักฐานในการติดตามเอกสารได้ตลอดเวลาอีกด้ว ย

5. การพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน เป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เจ้าของรถควรพิมพ์เอกสารยืนยันการดำเนินการมาเก็บเอา ไว้ หลังจากที่ดำเนินการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เว็ปไซต์ของกรมขนส่งได้กำหนดไว้ โดยในการพิมพ์เอกสารหลักฐานนั้นเจ้าของรถจำเป็นต้องต รวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารให้เรียบร้อยและครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลของตัวเจ้าของรถเอง ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร เลขทะเบียนรถยนต์และยอดเงินที่ต้องชำระให้กับกรมขนส่ ง ทั้งนี้ก็เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามเอกสารที่จะ จัดส่งกลับมาที่บ้าน หรือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ก็ตามในการดำเนินการ เช่น ตัวเลขในการชำระ ภาษีรถเก๋ง ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

จึงกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ มีความปลอดภัยแถมยังสะดวกเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องใช้รหัสผ่านในการดำเนินการ ซึ่งทางกรมขนส่งจะเริ่มให้ดำเนินการยื่นภาษีออนไลน์ก ับรถยนต์ทุก ๆ คันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป