พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นอกจากจะเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับรถยนต์ทุกคันแล้ว ยังมอบความคุ้มครองให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้หลายส่วนด ้วยกัน ทั้งค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ขับขี่จะได้รับโดยไม่ต ้องพิสูจน์ความผิด และค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่ผู้ประสบภัยจะได้รับหลังจ ากพิสูจน์แล้วว่า อุบัติเหตุนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่ที่เอาประกันภ ัย (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น).
- บาดเจ็บ ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่เกิน 30,000 บาท/คน ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน
.
- เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 300,000 บาท/คน
.
- สูญเสียอวัยวะ ค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 200,000 - 300,000 บาท/คน
.
- ชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/คน
.
สินมั่นคงประกันภัยพร้อมมอบหลักประกันให้คุณอุ่นใจ ด้วยประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ทั้งการจ่ายเงินชดเชยและนำไปเป็นเหตุบรรเทาโทษทางอาญ าได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.smk.co.th/premotor.aspx หรือ โทร.1596 ตลอด 24 ชั่วโมง