มีทะเบียนโอนได้ รถแห้งๆ ชี่ได้
lambretta tv 175 series 2
lambretta tv 200
lambretta sx 200
lambretta li 150 series 1/\3