ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะจัดครับ
จากชมรมรถเฒ่าเมืองเถิน อ.ไก่ครับ 06-6579022