สมาชิกหรือเพื่อนสมาชิกท่านใดทำงานที่เบ๊นซ์ราชครูบ้ าง
เห็นขับกันอยู่ 2-3 คัน