Thaiscooter.com - งาน "ชุมนุมรถโบราณล้านนา ครั้งที่ 3"
    
 • งาน "ชุมนุมรถโบราณล้านนา ครั้งที่ 3"

  งาน "ชุมนุมรถโบราณล้านนา ครั้งที่ 3"

  งาน "ชุมนุมรถโบราณล้านนา ครั้งที่ 3" วันพุธ ที่ 8 เมษายน 58 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ งานดีๆสำหรับคนชอบรถโบราณทุกประเภท ทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ จักรยาน
  รายละเอียด ด้านล่าง

  เนื่องจากคณะกรรมการชมรมรถโบราณล้านนาได้เข้าร่วมกิจ กรรม “สงกรานต์เจียงใหม่ม่วนใจ๋ปลอดภัยสู่อาเซียน” ในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกร านต์ปี๋ใหม่เมือง โดยนำรถโบราณมาเข้าร่วมในพิธีเปิดและพิธีปล่อยขบวนรถ รณรงค์เมาไม่ขับรอบเมืองเชียงใหม่ ช่วงเช้าวันพุธที่ 8 เมษายน 2558
  เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ในโครงการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการชมรมฯ เห็นชอบที่จะนำรถโบราณทั้งหมดที่เข้าร่วมในขบวนรณรงค ์มาจอดโชว์บริเวณข่วงประตูท่าแพ เพื่อให้สมาชิกได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พร้อมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐ านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมจัดให้บริเวณข่วงประตูท่าแพเป็นพื้นที่ปลอดเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเพณีวันสงกรานต์ สร้างความปลอดภัยและประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานแล ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
  ดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ และร่วมให้ความสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมปร ะเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดสู่ลูก หลานต่อไป จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิด “งานชุมนุมรถโบราณล้านนาครั้งที่ 3” วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 18:00น. ณ ข่วงประตูท่าแพ
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
  นายสุรศักดิ์ เหมาะประสิทธิ์
  ประธานชมรมรถโบราณ
  สอบถามรายละเอียด : คุณเกียรติศักดิ์ สิงห์ครา 081 952 3483
  ประสานงาน : คุณแอนนา 094 642 5222