Thaiscooter.com - Yamaha Moto Challenge 2015
    
 • Yamaha Moto Challenge 2015

  Yamaha Moto Challenge 2015

  ยามาฮ่า ผนึกกำลัง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตสำหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษ า  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกสถาบันศึกษาเอกชน 380 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตสำหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษา รายการ Yamaha Moto Challenge 2015 ซึ่งเป็นโครงการ สร้างเสริมพื้นฐานความรู้เชิงช่าง ในอาชีพกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเข้าสู่วงการมอเต อร์สปอร์ตประเทศไทย โดยผ่านการฝึกอบรมจากทีมงานมอเตอร์สปอร์ต และนักแข่งมืออาชีพของยามาฮ่า เพื่อทำการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมในเซอร์กิตจริงด้วยรถ แข่ง Yamaha Exciter 150  นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า "ยามาฮ่าได้ให้ความสำคัญนโยบายทางด้านมอเตอร์สปอร์ตมา อย่างต่อเนื่อง เพราะได้เล็งเห็นว่ามอเตอร์สปอร์ตนั้นเป็นกีฬาที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก และสำหรับประเทศไทยก็นับเป็นกีฬาอาชีพอีกประเภทหนึ่ง ที่ได้รับการรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสถานที่จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตประเภท รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับนานาช าติ ระดับเอเชีย และระดับประเทศ ในฐานะตัวแทนนักกีฬาประจำชาติที่สร้างชื่อเสียง และนำชัยชนะมาสู่ประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนอกจ ากนั้น ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีสนามแข่งขันมาตรฐานสากลอย่า ง สนาม "ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต" จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน นานาชาติระดับ FIA Grade 1 และ FIM Grade A ทั้งนี้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนานักกีฬาบุคลากรทางการกีฬ า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค เพื่อรองรับการเติบโตของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไท ยที่กำลังจะเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน ยามาฮ่าจึงได้จัดทำโครงการ Yamaha Moto Challenge 2015 ขึ้นมา เพื่อสานต่อนโยบายทางด้านมอเตอร์สปอร์ตให้ชัดเจนเด่น ชัดมากยิ่งขึ้น และเป็นการวางรากฐานให้กับเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่วงก ารมอเตอร์สปอร์ตต่อไปในอนาคต"

  โดยโครงการ Yamaha Moto Challenge 2015 เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมพื้นฐานความรู้เชิง ช่างให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรต่อยอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงเทคโนโ ลยีวิศวกรรม การบริหารจัดการทีม เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การประกอบอาชีพทางด้านมอเต อร์สปอร์ต รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมเชิงกลุ่ม สร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างอาชีวศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันที่ชนะเลิศจะได้รับสิทธิพิเศษเดินทางเข้าร่วมช มกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในระดับนานาชาติ MFJ Superbike All Japan Road Race Championship 2015 ยามาฮ่า เชื่อมั่นว่า โครงการ Yamaha Moto Challenge 2015 จะตอบรับต่อการเติบโตของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในระดับภูม ิภาคอาเซียน เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ ให้ความรู้ด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ต สร้างบุคคลากรให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ปลูกจิตสำนึก และมารยาทในการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม  รายละเอียดของหลักสูตร Yamaha Moto Challenge 2015ทางสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 20 ทีม จะได้รับรถจักรยานยนต์ Yamaha Exciter 150 พร้อมชุด Racing Gear อุปกรณ์การปรับแต่ง อุปกรณ์การดำเนินงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยหลักสูตรการเรียนรู้ ฝึกทักษะการบริหารทีมกีฬามอเตอร์สปอร์ตมีทั้งภาคทฤษฎ ี และภาคปฏิบัติ ดังนี้

  1. การฝึกอบรมสำหรับนักแข่ง

  - หลักสูตรทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบทางเรียบในเซ อร์กิตที่มีการจัดการความปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรครูฝึกนักแข่ง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏกติกา มารยาท และหน้าที่ของนักกีฬามอเตอร์สปอร์ต

  2. การฝึกอบรมเทคนิคสำหรับช่างเครื่อง

  - ความรู้ด้านเทคนิคการปรับแต่งรถจักรยานยนต์ (ระบบหัวฉีด และการจุดระเบิด, ระบบส่งกำลัง, ระบบกันสะเทือน, ระบบเบรก, ยาง)

  3. การฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดกา รทีม

  - ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบการแข่งขัน Road Racing และการดำเนินงานจัดแข่งขัน และการบริหารทีมแข่ง

  4. การแข่งขันทดสอบวัดผล

  - การปฏิบัติงานจริงในการแข่งขันในสนามแข่งแบบเซอร์กิต รายนามสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม Yamaha Moto Challenge 2015 จำนวน 20 สถาบัน ดังนี้

  1.วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี
  2.วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (V-TECH)
  3.วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ
  4.วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
  5.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
  6.วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
  7.วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
  8.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
  9.เทคโนโลยีอักษรพัทยา
  10.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
  11.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
  12.เทคโนโลยีสยาม
  13.เทคโนโลยีอีสานเหนือ
  14.เทคโนโลยีสงขลา
  15.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์
  16.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
  17.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
  18.เทคโนโลยีมีนโปลีเทคนิค
  19.วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  20.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

  จะมีการทดสอบวัดผลปฏิบัติการจริง โดยการให้ลงแข่งขันในสนามแข่งอย่างเป็นทางการ จำนวน 4 ครั้ง คือ
  สนาม 1 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 ที่สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต
  สนาม 2 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 ที่สนาม พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
  สนาม 3 วันที่ 4-6 กันยายน 2558 ที่สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต
  สนาม 4 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 ที่สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

  ติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มได้ที่ www.yamahamotochallenge.com หรือ www.yamaha-motor.co.th,

  www.facebook.com/yamahasociety, www.instagram.com/yamahasociety,

  www.youtube.com/thaiyamahaofficial
  บทความนี้ เผยแพร่ครั้งแรกในกระทู้หัวข้อ Yamaha Moto Challenge 2015 started by webmaster View original post