Thaiscooter.com - มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
    
  • มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554


    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเห็นชอบในการเสนอขอเป็น เจ้าภาพจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ระดับA2/B1 ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Asssociation of Horticultural Producers:AIPH) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้เสนอโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2554 ต่อคณธรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 อนุมัติให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์รับผิดชอบการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระ เกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (The International Horticultural Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เ**ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชืยงใหม่ พื้นที่รวมประมาณ 470 ไร่ มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555


    http://www.thaiticketmajor.com/trave...il.php?sid=763