Thaiscooter.com - การนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลแบบถาวร
                                
 • การนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลแบบถาวร

  การนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลแบบถาวร

  รถยนต์นั่งใหม่ทุกประเภท ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศ สามารถนำเข้าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ และไม่จำกัดจำนวน ยกเว้นรถที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3,500 กก.
  ผู้นำเข้าต้องขอใบอนุญาตนำเข้า จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ( สมอ.) โทร 02 202 3331
  รถ ยนต์นั่งใช้แล้ว ต้องขออนุญาตก่อนการนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร 02-547 4804 และถ้ารถมีน้ำหนักไม่เกิน 3,500 กก. ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.) ด้วย
  คำเตือน รถยนต์นั่งใช้แล้วจะต้องได้รับใบอนุญาตการนำเข้าจากก รมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ก่อนวันเรือเข้า มิฉะนั้นจะถูกปรับร้อยละ 10 ของราคาของ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

  1. หลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์นั่งเก่าใช้แล้วแบบถาวร
  (1) นำเข้ามาใช้ได้เองเพียงคนละ 1 คัน
  (2) กรณีเป็นชาวต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่จะเข้ามาอยู่ใ นประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือ อนุญาตการเข้าเมืองจากกองตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และใบอนุญาตทำงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมม าแสดงในการนำเข้าด้วย
  (3) กรณีชาวไทยมีคู่สมรสเป็นชาวต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นคู่สมรสและนำรถยนต์เข้ามา เพื่อมีภูมิลำเนาใน ประเทศไทย รวมทั้งผู้นำเข้าต้องถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถยนต ์คันนั้นระหว่างอยู่ใน ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์จนถึ งวันที่เดินทางเข้ามา อยู่ในประเทศไทย
  (4) กรณีเป็นชาวไทย ต้องเป็นชาวไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศติดต่อกันเป็นเวลา เกินกว่า 1 ปี 6 เดือน แล้วเดินทางกลับมามีภูมิลำเนาในประเทศไทย และถือกรรมสิทธิ์ครอบครองรถยนต์คันนั้นระหว่างอยู่ใน ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

  2. เอกสารที่ควรจัดเตรียมการนำเข้ารถยนต์แบบถาวร
  (1) เอกสารทั่วไป
  • ใบขน สินค้าขาเข้า ประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนา 3 ฉบับ
  • ใบตราส่งสินค้า
  • เอกสาร การซื้อขายรถยนต์ (ถ้ามี)
  • ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก.100/1)
  • ใบแจ้ง ยอดเบี้ยประกัน
  • เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ
  (2) เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นรถยนต์เก่าใช้แล้ว
  • ทะเบียนบ้านและบัตรประจำ ตัวประชาชน
  • หนังสือเดินทาง กรณีย้ายภูมิลำเนา
  • ทะเบียนรถยนต์ที่ จดทะเบียนการใช้งานที่ต่างประเทศมาแล้ว
  • ใบอนุญาตการนำเข้าจากกรมการ ค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  3. ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการ
  (1) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนยื่นใบขนสินค้าพร้อมเอกสารประกอบ ต่อสำนักงาน/ด่าน ศุลกากรที่นำเข้า
  (2) กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้า และประเมินค่าภาษีอากรที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระ
  (3) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนไปชำระเงินค่าภาษีอากรที่ฝ่ายบัญ ชีและอากร
  (4) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ ้าหน้าที่ส่วนตรวจ สินค้าเพื่อรับของออกจากอารักขาศุลกากร

  4. หลักเกณฑ์การประเมินอากร กรมศุลกากรกำหนดเกณฑ์การประเมินราคาโดยใช้ราคา CIF (ราคา+ค่าประกันภัย+ค่าขนส่ง) เป็นฐานการประเมินอากรขาเข้าโดยมีวิธีการคิด ดังนี้

  4.1 ราคา
  4.1.1 ให้ใช้ราคารถยนต์ใหม่ที่ตัวแทนผู้ผลิตรถยนต์นำเข้ามา ในหรือส่งออกไปนอก
  ราช อาณาจักรของผู้ผลิตรถยนต์
  4.1.2 กรณีไม่มีราคาตามข้อ 4.1.1 ให้ใช้ราคาในหนังสือ PARKERs CAR PRICE
  GUIDE และ JAPANESE CAR ลด 25% เป็นราคา F.O.B.
  4.1.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบใหม ่ของรถยนต์
  ผิดไป จากสภาพเดิม ให้ประเมินราคาโดยคำนึงถึงส่วนนั้นๆด้วย
  4.1.4 กรณีที่รถยนต์มีสภาพบุบสลายเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากก ารใช้งานตามปกติ เช่น
  รถ ถูกชน รถคว่ำ ไฟไหม้ เป็นต้น ให้พิจารณาลดราคาลงตามควรแก่กรณี
  4.1.5 รถยนต์เก่าใช้แล้ว จะกำหนดส่วนลดตามระยะเวลาที่จดทะเบียนให้ ดังนี้

  อัตราส่วนลดราคารถยนต์นั่งใช้แล้ว
  1 จดทะเบียนใช้ แล้ว ไม่เกิน - 2 เดือน แต่ไม่เกิน - - หักส่วนลด 2.5 %
  2 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า - 2 เดือน แต่ไม่เกิน - 4 เดือน หักส่วนลด 5 %
  3 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า - 4 เดือน แต่ไม่เกิน - 6 เดือน หักส่วนลด 7.5 %
  4 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า - 6 เดือน แต่ไม่เกิน - 8 เดือน หักส่วนลด 10 %
  5 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า - 8 เดือน แต่ไม่เกิน - 10 เดือน หักส่วนลด 12.50 %
  6 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า - 10 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี - หักส่วนลด 15.00 %
  7 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 1 ปี - แต่ไม่เกิน 1 ปี 2 เดือน หักส่วนลด 16.67 %
  8 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 1 ปี 2 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน หักส่วนลด 18.33 %
  9 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 1 ปี 4 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน หักส่วนลด 20.00 %
  10 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 1 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 8 เดือน หักส่วนลด 21.67 %
  11 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 1 ปี 8 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน หักส่วนลด 23.33 %
  12 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 1 ปี 10 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี - หักส่วนลด 25.00 %
  13 จดทะเบียนใช้แล้ว เกิน กว่า 2 ปี - แต่ไม่เกิน 2 ปี 2 เดือน หักส่วนลด 26.67 %
  14 จดทะเบียน ใช้แล้ว เกินกว่า 2 ปี 2 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี 4 เดือน หักส่วนลด 28.33 %
  15 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 2 ปี 4 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน หักส่วนลด 30.00 %
  16 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 2 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี 8 เดือน หักส่วนลด 31.67 %
  17 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 2 ปี 8 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี 10 เดือน หักส่วนลด 33.33 %
  18 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 2 ปี 10 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี - หักส่วนลด 35.00 %
  19 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 3 ปี - แต่ไม่เกิน 3 ปี 2 เดือน หักส่วนลด 36.67 %
  20 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 3 ปี 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี 4 เดือน หักส่วนลด 38.33 %
  21 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 3 ปี 4 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี 6 เดือน หักส่วนลด 40.00 %
  22 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 3 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี 8 เดือน หักส่วนลด 41.67 %
  23 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 3 ปี 8 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี 10 เดือน หักส่วนลด 43.33 %
  24 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 3 ปี 10 เดือน แต่ไม่เกิน 4 ปี - หักส่วนลด 45.00 %
  25 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 4 ปี - แต่ไม่เกิน 4 ปี 2 เดือน หักส่วนลด 46.67 %
  26 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 4 ปี 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 ปี 4 เดือน หักส่วนลด 48.33 %
  27 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 4 ปี 4 เดือน แต่ไม่เกิน 4 ปี 6 เดือน หักส่วนลด 50.00 %
  28 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 4 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 4 ปี 8 เดือน หักส่วนลด 51.67 %
  29 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 4 ปี 8 เดือน แต่ไม่เกิน 4 ปี 10 เดือน หักส่วนลด 53.33 %
  30 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 4 ปี 10 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี - หักส่วนลด 55.00 %
  31 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 5 ปี - แต่ไม่เกิน 5 ปี 2 เดือน หักส่วนลด 55.83 %
  32 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 5 ปี 2 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 เดือน หักส่วนลด 56.67 %
  33 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 5 ปี 4 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี 6 เดือน หักส่วนลด 57.50 %
  34 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 5 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี 8 เดือน หักส่วนลด 58.33 %
  35 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 5 ปี 8 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี 10 เดือน หักส่วนลด 59.17 %
  36 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 5 ปี 10 เดือน แต่ไม่เกิน 6 ปี - หักส่วนลด 60.00 %
  37 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 6 ปี - แต่ไม่เกิน 6 ปี 2 เดือน หักส่วนลด 60.50 %
  38 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 6 ปี 2 เดือน แต่ไม่เกิน 6 ปี 4 เดือน หักส่วนลด 61.00 %
  39 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 6 ปี 4 เดือน แต่ไม่เกิน 6 ปี 6 เดือน หักส่วนลด 61.50 %
  40 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 6 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 6 ปี 8 เดือน หักส่วนลด 62.00 %
  41 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 6 ปี 8 เดือน แต่ไม่เกิน 6 ปี 10 เดือน หักส่วนลด 62.50 %
  42 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 6 ปี 10 เดือน แต่ไม่เกิน 7 ปี - หักส่วนลด 63.00 %
  43 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 7 ปี - แต่ไม่เกิน 7 ปี 2 เดือน หักส่วนลด 63.50 %
  44 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 7 ปี 2 เดือน แต่ไม่เกิน 7 ปี 4 เดือน หักส่วนลด 64.00 %
  45 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 7 ปี 4 เดือน แต่ไม่เกิน 7 ปี 6 เดือน หักส่วนลด 64.50 % Discount
  46 จดทะเบียน ใช้แล้ว เกินกว่า 7 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 7 ปี 8 เดือน หักส่วนลด 65.00 %
  47 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 7 ปี 8 เดือน แต่ไม่เกิน 7 ปี 10 เดือน หักส่วนลด 65.50 %
  48 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 7 ปี 10 เดือน แต่ไม่เกิน 8 ปี - หักส่วนลด 66.00 %
  49 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 8 ปี - แต่ไม่เกิน 8 ปี 2 เดือน หักส่วนลด 66.33 %
  50 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 8 ปี 2 เดือน แต่ไม่เกิน 8 ปี 4 เดือน หักส่วนลด 66.67 %
  51 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 8 ปี 4 เดือน แต่ไม่เกิน 8 ปี 6 เดือน หักส่วนลด 67.00 %
  52 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 8 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 8 ปี 8 เดือน หักส่วนลด 67.33 %
  53 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 8 ปี 8 เดือน แต่ไม่เกิน 8 ปี 10 เดือน หักส่วนลด 67.67 %
  54 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 8 ปี 10 เดือน แต่ไม่เกิน 9 ปี - หักส่วนลด 68.00 %
  55 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 9 ปี - แต่ไม่เกิน 9 ปี 2 เดือน หักส่วนลด 68.33 %
  56 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 9 ปี 2 เดือน แต่ไม่เกิน 9 ปี 4 เดือน หักส่วนลด 68.67 %
  57 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 9 ปี 4 เดือน แต่ไม่เกิน 9 ปี 6 เดือน หักส่วนลด 69.00 %
  58 จดทะเบียนใช้ แล้ว เกินกว่า 9 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 ปี 8 เดือน หักส่วนลด 69.33 %
  59 จด ทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 9 ปี 8 เดือน แต่ไม่เกิน 9 ปี 10 เดือน หักส่วนลด 69.67 %
  60 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 9 ปี 10 เดือน แต่ไม่เกิน 10 ปี - หักส่วนลด 70.00 %
  61 จดทะเบียนใช้แล้ว เกินกว่า 10 ปี - - - - ประเมินราคาตามสภาพรถ

  4.2 ค่าประกันภัย
  4.2.1 กรณีที่มีการประกันภัยก่อนวันเรือเข้าในราชอาณาจักรใ ห้ใช้ค่าประกันภัยตาม ที่จ่ายจริง
  4.2.2 กรณีที่ไม่มีหลักฐานการประกันภัยตามข้อ 4.2.1ให้ถือเกณฑ์ 1% ของราคาประเมิน FOB

  4.3 การกำหนดค่าระวางบรรทุก
  4.3.1 กรณีที่มีค่าระวางบรรทุกล่าสุดที่ตัวแทนของผู้ผลิตรถ ยนต์นำเข้า ก็ให้ใช้ค่าระวาง
  บรรทุกดังกล่าว
  4.3.2 กรณีที่ไม่มีค่าระวางบรรทุกตามข้อ 4.3.1 ให้ใช้ค่าระวางบรรทุกสูงสุดที่ใช้เป็น
  เกณฑ์ ประเมินก่อนหน้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ของรถยนต์ประเภท และชนิดเดียวกัน ถ้าไม่มีค่าระวางบรรทุกดังกล่าว ให้หัวหน้าฝ่ายการนำเข้า หรือ นายด่านศุลกากรพิจารณา ตามความเหมาะสม
  4.3.3 กรณีที่ไม่มีค่าระวางบรรทุกตามข้อ 4.3.1 และข้อ 4.3.2 ให้เปรียบเทียบกับค่าระวาง
  บรรทุก สูงสุดที่ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินของรถยนต์ต่างรุ่นกันที ่เคยนำเข้ามาก่อนหน้า ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยพิจารณาถึงน้ำหนักรูปร่าง ลักษณะของตัวรถ และเมืองกำเนิดที่ใกล้เคียง ถ้าไม่มีค่าระวางบรรทุกดังกล่าว ให้หัวหน้าฝ่ายการ นำเข้า หรือนายด่านศุลกากรพิจารณาตามความเหมาะสม
  4.3.4 กรณีที่ค่าระวางบรรทุกตามสำแดงสูงกว่าค่าระวางบรรทุก ตามข้อ 4.3.2 และข้อ
  4.3.3 ให้ใช้ ค่าระวางบรรทุกที่สูงกว่าดังกล่าวเป็นเกณฑ์ประเมิน
  4.3.5 กรณีนำเข้ามาทางอากาศยาน ให้ใช้ค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานตามที่จ่ายจริง
  ใน กรณีที่ไม่ทราบค่าระวางบรรทุกของอากาศยานให้ใช้ค่าระ วางบรรทุกจากบริษัท การบินนั้น
  4.3.6 กรณีไม่สามารถหาค่าระวางบรรทุกตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ถือเกณฑ์ 10% ของ
  ราคาประเมิน FOB

  • ตารางอัตราภาษีอากร

  ชนิดของยานพาหนะ ความจุกระบอกสูบ อัตราอากร (%) อัตราภาษีสรรพสามิต (%) (ตัวคูณ) ภาษีเพื่อมหาดไทย
  (%)* ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  (%) อัตราอากรรวม(%)
  ยาน พาหนะส่วนบุคคล รวมถึงรถโดยสารไม่เกิน 10ที่นั่ง ไม่เกิน 2000 ซีซี และไม่เกิน 220 แรงม้า 80 30
  (0.4477612) 10 7 187.47

  2001 ซีซี แต่ไม่เกิน 2500 ซีซี และไม่เกิน 220 แรงม้า 80 35
  (0.5691057) 10 7 213.171

  2501 ซีซี แต่ไม่เกิน 3000 ซีซี และไม่เกิน 220 แรงม้า 80 40
  (0.7142857) 10 7 243.94

  เกิน 3000 ซีซี หรือเกิน 220 แรงม้า 80 50
  (1.1111111) 10 7 328

  * ภาษีเพื่อมหาดไทยจะคิดเป็น10% ของภาษีสรรพสามิต.

  ตัวอย่างการคำนวณภาษีอากร
  มูลค่า CIF ของยานพาหนะที่นำเข้า และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
  • หากราคา นำเข้า CIF = 100 บาท
  • อากรขาเข้า = 80 %
  • ภาษี สรรพสามิต = 35 %
  • ภาษีเพื่อมหาดไทย = 10 % of ภาษีสรรพสามิต
  • ภาษี มูลค่าเพิ่ม = 7 %

  อากรขาเข้าและภาษีรวมในการนำเข้าสามารถคำนวณได้ดังตั วอย่างต่อไปนี้

  1. อากรขาเข้า = (ราคา CIF * อัตราอากรขาเข้า)
  = (100 * 0.8)
  = 80 บาท

  2. ภาษีสรรพสามิต = (ราคา CIF + อากรขาเข้า) * {อัตราภาษีสรรพสามิต/1-(1.1 * อัตราภาษีสรรพสามิต)}
  = (100+80) * {0.35/1-(1.1*0.35)}
  = 180 * 0.5691057
  = 102.439 บาท

  3. ภาษีเพื่อมหาดไทย = ภาษีสรรพสามิต * อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย
  = 102.439 * 0.1
  = 10.2439 บาท

  4. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม = (ราคา CIF + อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย)
  = (100 + 80 + 102.439 + 10.2439)
  = 292.6829 บาท

  5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม * อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
  = 292.6829 *0.07
  = 20.4878 บาท

  ค่าภาษีอากรรวม = 1 + 2 + 3 + 5 = 213.171 บาท


  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประเภทยานพาหนะ ความจุกระบอกสูบ อากรศุลกากร (%) อัตราภาษีอากรรวม (%)
  ยาน พาหนะ (พิกัด 87.03) ไม่เกิน 2000 ซีซี 80 188
  2001 ซีซี แต่ไม่เกิน 2500 ซีซี 80 213
  2501 ซีซี แต่ไม่เกิน 3000 ซีซี 80 244
  มากกว่า 3001 ซีซี 80 328

  รถจักรยานยนต์
  (พิกัด 87.11) 60 77.04
  รถ จักรยานยนต์ไฟฟ้า 60 72
  รถจักรยานไฟฟ้า 60 72

  หมายเหตุ

  1. ภาษีอากรรวมของยานพาหนะและจักรยานยนต์ = อากรศุลกากร + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. ภาษีอากรรวมของจักรยานยนต์ ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้า = อากรศุลกากร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  3. การ นำเข้ายานพาหนะและรถจักรยานยนต์เก่าหรือใช้แล้วต้องใ ช้ใบอนุญาตจากกรมการค้า ต่างประเทศก่อนการนำเข้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-547-4804.
  4. ค่า ภาษีอากรของยานพาหนะจะไม่ถูกกำหนดจนกระทั่งยานพาหนะน ั้นมาถึงท่าที่จะผ่าน พิธีการ และได้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรแ ล้ว
  บทความนี้ เผยแพร่ครั้งแรกในกระทู้หัวข้อ เวสป้า 57( vb1) ...อยากรับลูกกลับบ้าน มีใครพอช่วยได้บ้างคับ started by Sweettoiletpaper View original post
  Comments 2 Comments
  1. nuieza's Avatar
   nuieza -
   ข้อมูลดีมากครับ ขอบคุณครับ กำลังอยากรู้พอดีเลย
  1. prame_yas's Avatar
   prame_yas -
   ขอบคุณครับ