มอบเงินให้อาสาสมัครกู้ภัย สูงเม่น - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

เก๋า เก๋า

มอบเงินให้อาสาสมัครกู้ภัย สูงเม่น

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ รถเต่าเมืองแป้ อ่านข้อความ
วันนี้(๑๕ พ.ย.)

นักเรียนชั้น ม.๖ ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กลุ่มหนึ่ง

ได้ออกรับบริจาคเงินในโรงเรียน เพื่อนำมาสมทบกับกลุ่มรถเฒ่าเมืองแป้

ได้เงินมาจำนวน ๑,๒๘๖.๗๕ บาท

ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการกู้อุ บัติภัยบนท้องถนน และพวกเขาก็ยังจะทำต่อไปอีก

เงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปรวมกับยอดเดิมที่ไปเดินคลองถ มมา( จำนวน ๓๖๕ บาท )

ก็คงจะต้องรับบริจาคกันต่อไป เมื่อได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะนำไปมอบให้อาสาสมัครกู้ภั ยสูงเม่น ต่อไป
สุดยอดครับ

ขอชมจากใจ

Submit "มอบเงินให้อาสาสมัครกู้ภัย สูงเม่น" to Digg Submit "มอบเงินให้อาสาสมัครกู้ภัย สูงเม่น" to del.icio.us Submit "มอบเงินให้อาสาสมัครกู้ภัย สูงเม่น" to StumbleUpon Submit "มอบเงินให้อาสาสมัครกู้ภัย สูงเม่น" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments