บอร์ดประธานกลุ่ม
                                

บอร์ด: บอร์ดประธานกลุ่ม

เป็นบอร์ดที่ไว้พบพุดคุยปะกันระหว่างหัวหน้าของกลุ่ม ต่างๆ