em97ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า"สามัคคีบุญร่วมใจ"em97
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2551

em97ณ สำนักสงฆ์โสธรธรรมนิมิตร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีem97