ขอเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมพิธีอันเชิญ
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อม 4 ทหาร เอก
ขึ้นประดิษฐารบนพระบรมราชานุสรณ์
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปีที่ 277
ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554
ณ .อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554
เวลา 06.30น. พิธีบรรชา- อุปสมบทถวายใน นทีสีมากลางน้ำ หน้าอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุดที่1
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษษยน พ.ศ. 2554
เวลา 09.09น. พิธีบวงสรวง
เวลา 10.09 น. พิธีอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อม 4ทหารเอกขึ้นประดิษฐาน บนพระบรมราชานุสรณ์
เวลา 13.00น. พิธีบรรพชา-อุปสมบทถวาย ในนทีสีมากลางน้ำ หน้าอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุดที่2
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554
เวลา19.00 น. พิธีเจริญ พระพุทธมนต์ ธรรมจักรกัปวัตนสูตร
จึงมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับผม....ส่วนสมาชิกชมรมฯ ไปวันอาทิตย์ ที่17 ครับ ให้ไปรวมตัวกันที่เดิม หน้าปั้มเชลส์ ทุ่งนาเชยนะครับ กระชับเวลาหน่อย 08.00น. ล้อหมุนครับ