เมื่อวานนี้นอกจากจะมีงานแถลงข่าวความคืบหน้าของชุดร ่างกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ที่จัดโดย สพธอ. ตามข่าวเก่า ที่รัฐสภาก็มีข่าวเกี่ยวกับชุดกฎหมายดิจิทัลเหมือนกั น
เมื่อวานนี้ในที่ประชุมสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช. ) ได้มีการพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับรายงานผลการพิจารณา ศึกษากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของคณะกรรมาธิการการปฎิรูปการสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีส ารสนเทศ สปช. โดยมีผลการลงมติ เห็นชอบต่อรายงานนี้ 163 คะแนน ไม่เห็นด้วย 4 คะแนน และงดออกเสียง 13 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 180 คน
เนื้อหาสำคัญของผลการศึกษานี้ประกอบด้วย

  1. จากร่างกฎหมายชุดดังกล่าว พบว่าไม่สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม มีการจัดตั้งคณะกรรมการ สำนักงานและองค์กรขึ้นหลายคณะ หลายหน่วยงานแต่ขาดความชัดเจนในสถานะความรับผิดชอบ และรูปแบบองค์กรก็ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือ เอกชนกันแน่
  2. การกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ไม่เป็นหน่วยรับตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แต่ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีโดยตัด อำนาจอื่นที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำได้ออกไปหลายป ระการ
  3. การกำหนดให้หน่วยงานสามารถถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวน การหรือกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ
  4. การไม่มีข้อจำกัดหรือข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติต้องห้า มของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการมีส่วนได้เสี ยและเรื่องการไม่เป็นผู้ที่มีตำแหน่งเกี่ยวข้องกับกา รเมือง
  5. การมีบทบัญญัติเพิ่มอำนาจหน้าที่เหมือนพนักงานสอบสวน ของเจ้าหน้าที่อย่างไร้ขอบเขตและไม่มีมาตรการหรือกลไ กการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ
  6. มีการทำความเห็นว่าควรชะลอการพิจารณาร่างพรบ. กสทช. จนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อให้เป ็นไปตามเจตนารมย์และแนวทางการปฎิรูป และต้องคงหลักความเป็นองค์กรอิสระของกสทช. ไว้

หลังจากการลงมติในรายงานฉบับดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร ้อยแล้ว กมธ. จะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากในที่ประชุมไปปรับปรุง รายงานให้สมบูรณ์ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนิ นการต่อไป
ที่มา - ฐานเศรษฐกิจ
Law, National Reform Concil, Thailand
อ่านต่อ...