โค้งสุดท้ายเลือกตั้งปี 66 กำลังเดินทางมาถึงแล้วในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ หลายคนเริ่มออกเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมตั้งแต่วั นนี้ เพื่อไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีข้อห้ามอย่างไรบ้างที่ห้ ามทำโดยเด็ดขาด รวมไปถึงหากติดเชื้อโควิดจะสามารถไปเลือกตั้งได้หรือ ไม่ สินมั่นคงประกันเดินทางมีข้อมูลมาฝากค่ะ

[size=large]ข้อห้ามสำคัญวันเลือกตั้ง[/size]

เว็บไซต์ iLaw (https://ilaw.or.th) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังทั้งก่อนการเลือกตั ้งและระหว่างการเลือกตั้งไว้ดังนี้

1. ห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 (วันก่อนเลือกตั้งหนึ่งวัน) จนจบวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 กฎหมายเลือกตั้งกำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใด โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเม ืองก็ตาม เช่นใส่เสื้อ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ ที่มีสัญลักษณ์โลโก้พรรคการเมือง หรือมีสีและหมายเลขพรรคการเมืองโพสต์ข้อความ อัปโหลดภาพหรือคลิปที่มีเนื้อหาหาเสียงให้พรรคการเมื อง ลงบนโซเชียลมีเดีย แจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหาเสียง บริเวณใกล้หน่วยเลือกตั้ง หรือที่อื่นๆ

2. ห้ามจำหน่าย-แจกสุราในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ไปจนถึง 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น.

3. ห้ามพนันขันต่อผลการเลือกตั้ง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหน ด 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเ ล่น

4. ห้ามเปิดเผยโพลสำรวจความเห็นช่วง 7 วันก่อนเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน (7 พฤษภาคม 2566 ถึง 14 พฤษภาคม 2566) หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. ห้ามซื้อสิทธิ-ขายเสียง โดยการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย มีดังนี้

• จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
• ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมช น สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
• ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเร ิงต่าง ๆ ยกเว้นการใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน หาเสียงให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ
• เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
• หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรร คการเมือง

6. ห้ามจัดรถเกณฑ์คนไปเลือกตั้ง เพื่อจูงใจ-ควบคุมให้เลือกผู้สมัคร ส.ส. คนใด โดยห้ามไม่ให้จัดยานพาหนะ นำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป-กลับจากการลงคะแนนในที่เลือกตั้ง โดยไม่เสียค่าโดยสาร เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแน นเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (มาตรา 76) แต่หากเป็นการจัดยานพาหนะฟรีไม่เสียค่าโดยสาร เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป-กลับจากหน่วยเลือกตั้ง ตามปกติประเพณี โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สม ัครผู้ใดก็สามารถทำได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง เช่น พาเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไปรถคันเดียวกัน โดยไม่ได้จูงใจหรือควบคุมให้ลงคะแนนเสียงผู้สมัคร ส.ส. คนไหน

7. ห้ามผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เอาบัตรประชาชนของคนอื่น/ปลอมแปลง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายเลือกตั้ง ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามจะใช้สิทธิเลือกตั้งโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาช นหรือหลักฐานอื่นที่เป็นของคนอื่น หรือที่ปลอมแปลงขึ้นมา ต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 94) ได้แก่

• ผู้ที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
• เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
• อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้น จะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
• ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วย กฎหมาย
• วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

8. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่รับจากเจ้า หน้าที่ ทั้งบัตรปลอม บัตรที่พิมพ์มาเอง หรือได้มาจากคนอื่น จะไม่สามารถใช้ได้

9. ห้ามนำบัตรเลือกตั้ง ออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง

10. ห้ามทำเครื่องหมายเป็นจุดสังเกตในบัตรเลือกตั้ง

11. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว

12. ห้ามโชว์บัตรเลือกตั้งที่กาแล้วให้คนอื่นเพื่อให้ทรา บว่าเลือกใคร

13. ห้ามขัดขวาง-หน่วยเหนี่ยว ไม่ให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

14. ห้ามนายจ้าง ขัดขวางไม่ให้ลูกจ้างไปเลือกตั้ง

[size=large]ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่[/size]

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เช่นกั น โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เจลแอลกอฮอล์ ปากกา
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ แนะนำให้เดินเท้าหรือใช้รถยนต์ส่วนตัว
4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
5. เข้าคูหาที่จัดไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เท่านั้น
6. ทำการหย่อนบัตรด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่
7. เมื่อเสร็จจากการเลือกตั้งกลับที่พักทันที

[size=large]เจ็บป่วยและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องทำอย่างไร?[/size]

กกต.เปิดช่องทางอุทธรณ์สิทธิ แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่าน 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ขอรับแบบ ส.ส.28 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ได้ และให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ ้าน

2. ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่ น โดยสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งทางอินเทอร์เน็ต

ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลระยะสั้นให้ความคุ้มครอ งอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของผ ู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่างการท่องเที่ยว คุ้มครองทั้งผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือ เป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกำหนดการเดินทาง ที่แน่นอนโดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตล อดเวลา 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเดินทางตามที่ผู้เอาประกันภัยแ จ้งไว้ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.smk.co.th/productpadetail/3 หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com