ประกาศ

Collapse
No announcement yet.

รถรับจ้าง ขนส่งสินค้า กับการปรับตัวเมื่อเปิดเสรีการค้า

Collapse
X
 • Filter
 • เวลา
 • Show
Clear All
new posts

 • รถรับจ้าง ขนส่งสินค้า กับการปรับตัวเมื่อเปิดเสรีการค้า

  รถรับจ้างขนของ ของไทยเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆถือว่าเ ป็นธุรกิจมีศักยภาพสูงเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากข้อได้ เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคการม ีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังประเทศคู่ค้าที่เติบโตอย่างรว ดเร็วอาทิมาเลเซียเมียนมาร์ลาวกัมพูชาสิงคโปร์เวียดน ามและจีนตอนใต้รวมถึงการขยายคลังสินค้าหรือศูนย์กระจ ายสินค้าไปในภูมิภาคต่างๆส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้าโ ดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อ ยละ70ของปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศทั้งหมดสามารถเ ติบโตได้ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคขนส ่งสินค้าทางถนนในช่วงครึ่งปีแรกมีมูลค่า4หมื่นล้านบา ทขยายตัวร้อยละ 2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ2ปีก่อนแต่ชะลอลงจากปี ก่อนผลจากการบริโภคของภาคเอกชนและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ ตัวแต่ก็ยังพอเติบโตได้จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท างถนนอย่างต่อเนื่องการเพิ่มขึ้นของเส้นทางเชื่อมโยง ในภูมิภาคและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงต้นทุนขนส่งสินค้า ที่ปรับลดลง
  รถรับจ้าง ขนส่งสินค้า ในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรง การปรับปรุงในทุกๆด้าน เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรก

  รถรับจ้างขนส่งสินค้า เมื่อมีการเปิดเสรีการขนส่ง
  ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือ ขนาดใหญ่มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู ่รอดได้แนวทางการปรับตัวมีดังนี้
  1.การรวมกลุ่มผู้ประกอบการเนื่องจากผู้ประกอบการขนส่ งของไทยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและประกอบธุรกิจในลักษณะก ระจัดกระจายมีการแข่งขันกันเองอย่างรุนแรงส่งผลให้เก ิดปัญหาการวิ่งรถเปล่าและสินค้าตกค้างตามมาการรวมกลุ ่มหรือสร้างเครือข่ายการให้บริการขนส่งในลักษณะพันธม ิตรโดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นจุดแข็ งของแต่ละบริษัทมาเสริมกันเพื่อให้เกิดเอกภาพและสามา รถลดต้นทุนได้และการรวมตัวนี้จะทำให้มีอำนาจในการต่อ รองกับภาคอุตสาหกรรมหรือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ มากขึ้น
  2.การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ประกอบการควรพิจารณา ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีความสอดคล้องกับความ ต้องการของระบบโลจิสติกส์มากขึ้นเช่นบริการคลังสินค้ าบริการด้านศุลกากรบริการบรรจุภัณฑ์สินค้ารวมถึงการบ ริการเชื่อมต่อรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องเช่นทางเรือทา งอากาศ
  3.การร่วมทุนกับผู้ประกอบการต่างชาติผู้ประกอบการอาจ พิจารณาร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อรักษาตลาดลูกค้ าไว้ภายใต้การบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นหรืออาจพิจารณาเป ็นผู้รับเหมาช่วงให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีระบบ การบริหารจัดการที่ดีสามารถบริหารต้นทุนคงที่ได้ต่ำก ว่าและมีศักยภาพรักษาตลาดลูกค้าขนาดใหญ่ข้ามชาติได้ด ีกว่า
  รถรับจ้างขนส่งสินค้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งถ ูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อ งต่อข้อมูลระหว่างองค์กรเทคโนโลยีด้านการติดตามรถบรร ทุกสินค้าเทคโนโลยีการบริหารงานภายในองค์กรเป็นต้นดั งนั้นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจำเป็นต้อง มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถ ช่วยให้การขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล ะต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขั นทางธุรกิจและเพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กร ซึ่งบริษัทขนส่งสินค้า ทีเอฟที ทรานสปอร์ต จำกัด (TFT Transport Co.,Ltd.) ของเรามีการตื่นตัวในการรับมือกับสถานการณ์อยู่เสมอแ ละบริการลูกค้าด้วยหัวใจ ทำให้ลูกค้าไว้วางใจเสมอมา

  สนใจบริการ ติดต่อมาได้ที่ www.transport4thai.com โทร.0971327929
  รถรับจ้าง ของ บริษัทขนส่งสินค้า ของเรามี รถขนส่งสินค้า รถรับจ้างขนของ สำหรับบริการลูกค้าทุกๆท่านราคาเป็นธรรม ในลักษณะการขนส่งแบบเหมาเที่ยวทั่วไทย
  Last edited by ookiiyai; 07-07-2017, 11:23 PM.
Working...
X