ประชาสัมพันธ์ โครงการ We Love The King
    
กำลังแสดงผล 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12

ชื่อกระทู้: ประชาสัมพันธ์ โครงการ We Love The King

 1. #1
  webmaster's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  อายุ
  42
  ข้อความ
  5,587
  ขอบคุณ
  312
  ได้รับขอบคุณ 420 ครั้ง ใน 305 ข้อความ
  Blog Entries
  8
  ผลการให้คะแนน
  10

  มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ โครงการ We Love The King  โครงการWE Y THE KING

  "ลูกรักพ่อ"
  มอเตอร์ไบค์ เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชา BikerCharityRideForTheKING
  มหกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์การกุศลเฉลิมพระเกียรติ

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม ิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 80 พรรษา รัฐบาลประกาศ ให้หน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกา รเฉลิมฉลองเทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอ ันหาที่สุดมิได้ ในปี พ.ศ. 2550 โดยพร้อมเพรียงกัน
  ด้วยศักยภาพและคุณสมบัติพิเศษของผู้นิยมการขับขี่รถจ ักรยานยนต์ หรือ ไบค์เกอร์ ซึ่งได้ท่องเที่ยวไปทั่วไทยและรังสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์มาเป็นเวลานานบนผืนแผ่นดินปิตุภูมิ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )หน่วยกู้ภัยภาคประชาชน สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ. ) ผู้นิยมเสียสละแรงกาย แรงใจ สติปัญญาและทรัพย์สิน ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแด่มวลมนุษยชาติที่ได้รับคว ามเดือดร้อนโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนส่วนตน ได้มีความปรารถนาอันสูงส่งที่จะมีส่วนร่วมตามนโยบายข องรัฐบาลต่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในเชิงสร้างส รรค์ระหว่างภาคประชาชนและภาคราชการ
  จึงได้ดำริริเริ่มโครงการ“ลูกรักพ่อ” ทูลเกล้าฯ ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน ด้วยกิจกรรม รณรงค์“เมาไม่ขับ” แปรอักษร WE LOVE THE KING และขบวนพาเหรด ด้วยรถจักรยานยนต์ โดยผู้ขับขี่ ตลอดจนพลังสามัคคีประชาราษฎร์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวสร ้างสรรค์ ทางด้านศิลปกรรมและวิสัยทัศน์ที่ไม่มีใครเหมือน ต่อการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักสามัคคีของคนในชาติและ สูงสุดคือ ทดแทนพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการสมทบเงินกองทุนสร้างสาธารณสถานเทิดพระเกียรติ ถวายแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการนำของกองบัญชาการทหารสูงสุด บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง และกลุ่มไบเกอร์สยาม 76 จังหวัด  วันที่ดำเนินโครงการ
  วันที่ 26- 28 มกราคม พ.ศ. 2550

  สถานที่ดำเนินโครงการ
  สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


  ลักษณะกิจกรรม
  1. อาสาสมัครสมาชิกนักขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 2550 คน ในนามกลุ่มไบค์เกอร์สยาม 76 จังหวัด และกลุ่มยานยนต์ รณรงค์ “เมาไม่ขับ” จาก 76 จังหวัด มาร่วมขบวนพาเหรดและแปรอักษรภาษาอังกฤษข้อความ WE LOVE THE KING เพื่อเทิดพระเกียรติ กลางสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี
  2. การแสดงดนตรีเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติและแสดงความจงร ักภักดี โดย พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ , ทอม ดันดี , หินเหล็กไฟและศิลปินเครือข่ายอีกมากมาย
  3. จัดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550
  4. นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม (การรับบริจาคจากพี่น้องชาวไบค์เกอร์และจากผู้ให้การ สนับสนุนโดยสมัครใจ) ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วรวบรวมสร้างสาธารณสถานเพื่อเทิด พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไบค์เกอร์ทุ กกลุ่มทั่วประเทศปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อสร้างสรรค์ส ังคม


  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อแสดงความจงรักภักดี และทดแทนพระมหากรุณาธิคุณถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญ พระชนม์พรรษา 80 พรรษา
  2. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ภาคประชาชนมีส่วนร ่วมในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว
  3. เพื่อนำเสนอผลงานทางด้านศิลปกรรม โดยการแปรอักษร ข้อความ WE LOVE THE KING จากขบวนรถจักรยานยนต์ ผสานกับวโรกาสอันเป็นมหามงคลได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นอ ีกรูปแบบหนึ่งของงานทางด้านศิลปะ
  4. เพื่อแสดงความสามัคคีของหมู่มวลสมาชิกทุกองค์กร ที่มีศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  5. เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีงามต่อเยาวชนในด้านการขับขี่ร ถจักรยานยนต์อย่างมีจิตสำนึกและเคารพต่อกฎหมายของบ้า นเมือง
  6. เพื่อสร้างอนุสรณ์สถานแสดงถึงความมีน้ำหนึ่งใจเดียวข องประชาชนคนไทยและจะอำนวยประโยชน์ต่อชุมชนได้ใช้ประโ ยชน์จากอนุสรณ์สถานอีกทางหนึ่งด้วย

  ผลที่จะได้รับ
  1. มีทุนทรัพย์จากการร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสาธารณสถานเ ทิดพระเกียรติถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. แปลงนโยบายเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างสร้างสรรค์ และดีงาม
  3. ปลูกฝังความรักสามัคคีของคนในชาติทั้งภาคราชการและปร ะชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว
  4. ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เป็นผู้นิยมความดีงาม เคารพกฎหมายบ้านเมืองและกติกาของสังคม
  5. เผยแพร่พระเกียรติคุณและความรัก ความสามัคคีของคนไทยให้นานาประเทศได้รับรู้ถึงความกต ัญญูกตเวทีคุณของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งเปรียบประดุจ “ลูก” ที่มีต่อองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปรียบประดุจ“พ่อของแผ่นดิน”
  6. บันทึกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของคนในชาติไทย รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อ พ่อของแผ่นดิน หนึ่งเดียวในโลก

  กำหนดการ งาน WE LOVE THE KING

  วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550
  15.00 น. พี่น้องชาวไบค์เกอร์จากทั่วประเทศ เดินทางเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยการต้อนรับจากชมรมมอเตอร์ไซค์ใหญ่ “เก้าทัพกาญจนบุรี” และคณะกรรมการจัดงาน
  15.30 น. ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากพี่น้องชาวไบค์เกอร ์และกลุ่มคาวบอย&อินเดียน
  16.00 น. ชมกิจกรรมการแสดงและดนตรีแนว BLUE GRASS จากกลุ่มคาวบอย&อินเดียน
  18.00 น. ร่วมเคารพธงชาติและเปิดการแสดงดนตรีบนเวทีกลาง
  20.00 น. ประธานอาวุโสชมรมมอเตอร์ไซค์ใหญ่ “เก้าทัพกาญจนบุรี” อาจารย์เฉลิมพล เย็นทรวง กล่าวต้อนรับพี่น้องชาวไบค์เกอร์จากทั่วประเทศในนาม จังหวัดกาญจนบุรี
  20.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอำนาจ ผการัตน์ กล่าวเปิดงาน WE LOVE THE KING “ลูกรักพ่อ” อย่างเป็นทางการ
  20.30 น. ชมการแสดงบนเวทีจากศิลปินชื่อดังและเที่ยวชมการออกร้ านขายอาหารและสินค้านานาชนิด

  วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2550
  07.00 น. เชิญพี่น้องชาวไบค์เกอร์ ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  09.00 น. กล่าวต้อนรับพี่น้องสองล้อจากภาคต่างๆที่มาถึงและเริ ่มทำการจัดรูปขบวนการแปรอักษร WE LOVE THE KING
  16.00 น. ประธานในพิธีเดินทางเข้าสู่พื้นที่การจัดงานฯ
  16.10 น. ตัวแทนกลุ่มไบค์เกอร์สยาม 76 จังหวัด กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
  16.20 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน WE LOVE THE KING “ลูกรักพ่อ”
  16.30 น. ขบวนพาเหรดพร้อมรถมอเตอร์ไซค์เริ่มการแปรอักษร WE LOVE THE KING พร้อมร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
  18.00 น. ร่วมกันเคารพธงชาติและเปิดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรต ิ
  20.00 น. ตัวแทนกลุ่มไบค์เกอร์จากทั่วประเทศ ร่วมจุดเทียนและกล่าวคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
  21.00 น. ชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติจากศิลปินชื่อดังและเที ่ยวชมนิทรรศการ-การออกร้านค้าจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่มและสินค้าจากกลุ่มไบค์เกอร์ต่างๆ

  วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2550
  10.00 น. เปิดการกล่าวขอบคุณและประกาศชี้แจงรายได้จากการจัดงา น WE LOVE THE KING ในครั้งนี้
  11.00 น. ทำพิธีมอบของรางวัลและของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่ผ ู้ร่วมงานและร่วมแปรขบวนอักษร
  12.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการการจัดงาน WE LOVE THE KING กล่าวปิดงาน


  ร่วมดำเนินการโดย

  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กระทรวงมหาดไทย
  จังหวัดกาญจนบุรี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
  กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
  จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  กลุ่มไบค์เกอร์สยาม 76 จังหวัด 76 PROVINCES GROUP
  ภาคธุรกิจ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
  นิตยสาร V-Class


  ดูแผนที่ได้ที่นี่ : : คลิกเพื่อ download : :


 2. #2
  Senior Member Parman_Kan's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  สถานที่
  " ParmaN & Retro KAnchannaburi " (มีสมอง)
  ข้อความ
  2,389
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  Blog Entries
  1
  ผลการให้คะแนน
  16

  มาตรฐาน

  เพื่อนๆ พี่ๆ กลุ่มใดมางานนี้ ติดต่อได้นะครับ กลุ่มผมอยู่เมืองกาญฯครับ มีสิ่งใดให้ช่วยติดต่อมานะครับ ผม กลุ่มปาร์แมน กาญฯ ครับ 084-0730084 เก่ง ปาร์แมนครับ หรือ ไปโพสบอกที่ บอร์ดย่อย Parman โซนภาคกลาง นะครับ ช่วยได้ทุกรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน อิอิ ชาวกาญจนบุรี และ พี่น้อง ปาร์แมน ยินดีต้อนรับ...
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Parman_Kan : 18-01-2007 เมื่อ 22:21
  [SIGPIC][/SIGPIC]
  ร้าน Retro Kanchanaburi...
  รับทำรถตู้โฟล์คเพื่อการค้าครับ...
  Tel...084-073-0084
  เก่ง ปาร์แมน & เรทโทร กาญจนบุรี
  ...

 3. #3
  Senior Member parman1955's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  สถานที่
  Parman , PX CLUB
  ข้อความ
  913
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  มาตรฐาน

  เจ้าบ้านยินดีต้อนรับครับ.....พี่น้องทุกๆกลุ่มครับ. ...ชาวปาร์แมนกาญจนบุรี
  /\2 ParmaN NeveR DiE/\2

  กลับสู่จุดเริ่มต้น


  "คบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล"

 4. #4
  Senior Member
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ข้อความ
  570
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  em24 em24 em24

 5. #5
  ลายเคงไบค์เกอร์ Tor-jx's Avatar
  วันที่สมัคร
  Oct 2006
  สถานที่
  ลายเคงไบค์เกอร์
  ข้อความ
  425
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  อยากไปจังคับ
  ผลั กัน คลับ
  by...ToR_jX110
  tor_paza@hotmail.com

 6. #6
  --------- chunawat's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  สถานที่
  ราชรี<@ก้ำกึ่ง@>เมืองกาญ
  ข้อความ
  843
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  Thumbs up

  /\2 กิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาด WE LOVE THE KING
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chunawat : 16-01-2007 เมื่อ 22:59
  ไม่มีใครตามหาฝันแล้วจบลงด้วยความว่างปล่าว
  Tel. 081-7337446

  ก้ำกึ่ง Classic bike Clubs

 7. #7
  Senior Member สาวก ก้ำกึ่ง classic bike's Avatar
  วันที่สมัคร
  Feb 2006
  สถานที่
  ก้ำกึ่ง classic bike
  ข้อความ
  350
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  Talking We Love The King

  งานดีๆอย่างนี้ไม่ควรพลาด ท่าทางจะใหญ่โตน่าดูนะคะ
  - - - ถนนไม่เคยยาวกว่าความพยายาม
  The road never longer than try - - -

 8. #8
  Senior Member parman1955's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  สถานที่
  Parman , PX CLUB
  ข้อความ
  913
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  มาตรฐาน

  สำหรับเรื่องรายละเอียดที่พักนั้น ได้ทราบจากทางคณะผู้จัดมาว่า จะแยกเป็นส่วนๆนะครับ
  คือ1.สำหรับผู้ที่ต้องการเอารถจอดเข้าร่วมแปรอักษรนั ้นต้องทิ้งรถไว้ในที่จอดนั้นๆตามที่จัดให้ โดยการหลับนอนนั้นอาจจะกางเต็นท์นอนบริเวณที่จัดให้ ในส่วนของการจอดรถทิ้งไว้จะมีผู้ดูแลเรื่องความปลอดภ ัยของรถท่านให้ครับ หรือไม่ท่านอาจจะไปพักผ่อนตามเก็สเฮาส์หรือรีสอร์ทที ่ทางคณะท่านได้ติดไว้แล้ว (หรือไม่ก็ติดต่อมาทางเจ้าบ้าน จะได้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการหาที่พักให้นะครั บ)
  2.สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเอารถร่วมจอดในการแปรอักษร นั้นท่านก็สามารถหาที่พักได้ตามอัธยาสัยหัลงจากร่วมก ิจกรรมกันแล้ว ถ้าไม่รู้จะพักที่ไหนหรือไม่มีใครแนะนำสามารถติดต่อม าที่เจ้าบ้านได้เช่นกัน จะได้ช่วยอำนวยความสะดวกไว้ให้ครับ เรื่องการติดต่อที่พักนั้น ช่วยติดต่อกันมาก่อนโดยการแจ้งความจำนงค์ว่าในคณะของ ท่านต้องการพักกันกี่คน เราจะได้หาที่ให้ได้และถ้าไม่มีการติดต่อมา อาจจะหาที่พักให้ไม่ทันเพราะอาจจะเต็มนะครับ...
  ในงานมีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับ..ยังไง อ่านรายละเอียดข้างต้นและติดต่อมากับทางคณะผู้จัดได้ เลยนะครับ...
  ขอบคุณมากครับ(แจ้งข่าว)
  /\2 ParmaN NeveR DiE/\2

  กลับสู่จุดเริ่มต้น


  "คบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล"

 9. #9
  Senior Member ปืนแก๊ป001's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2006
  สถานที่
  Muzzle Loading Gun Scooter Club Of Thailand
  ข้อความ
  301
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  กิจกรรมดีๆ ที่เราไม่ควรพลาด WE LOVE THE KING ไปแน่นนอน

  รูป รูป    

 10. #10
  Member สิง's Avatar
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  สถานที่
  van vintage bmw.
  ข้อความ
  119
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  Talking

  ภาพที่ได้จากที่ไปร่วมงานคับ ผมอยู่ที่ตัว G คับ

  รูป รูป  
  เอส.เค.แอร์เซอร์วิส ( ร้านแอร์ที่เจ๋งที่สุดในประเทศไทย )
  ตรวจเช็ค ซ่อม ติดตั้ง จำหน่ายอะใหล่แอร์รถยนต์
  ข้างโรงพยาบาล จังหวัดอุทัยธานี
  081-932-2332 / 089-707-8500


 11. #11
  ลายเคงไบค์เกอร์ Tor-jx's Avatar
  วันที่สมัคร
  Oct 2006
  สถานที่
  ลายเคงไบค์เกอร์
  ข้อความ
  425
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  มีภาพบรรยากาศงานป่าวคับจัดหัยหน่อยคัฟอยากดู
  ผลั กัน คลับ
  by...ToR_jX110
  tor_paza@hotmail.com

 12. #12
  Member chattrab's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  สถานที่
  Undeath Clasic BiKe
  ข้อความ
  272
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน


  ตามนี้เลยคับ http://www.thaiscooter.com/forums/sh...ad.php?t=64015
  UNDEATH CLASSIC BIKE

  www.thaiscooter.com/club/undeath

กระทู้ที่คล้ายกัน

 1. รายละเอียดงาน We Love The King.ในวันที่26-28 มค.50นี้
  By parman1955 in forum ข่าวทริป-กิจกรรม
  คำตอบ: 1
  ข้อความล่าสุด: 15-01-2007, 14:45

Bookmarks

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •