Thaiscooter.com - ใบสั่ง ตำรวจจราจรแบบใหม่ เริ่มใช้บังคับแล้ววันนี้
    
 • ใบสั่ง ตำรวจจราจรแบบใหม่ เริ่มใช้บังคับแล้ววันนี้

  เปิดโฉมหน้า “ใบสั่ง” ตำรวจจราจรแบบใหม่ พล.อ.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ลงนามประกาศ ใช้แทนของเดิม ต้องมีตรายางประทับ เริ่มใช้บังคับแล้ววันนี้ 30 เมษายน 2013


  เมื่อวันที่ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรได้ออกประกาศข้อกําห นดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเรื่อง กําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าห น้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ แบบใหม่ โดยมีผลถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศเมื่อวันที่ 29 เม.ย.56) มีสาระดังนี้

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๐ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งก ฎหมาย ประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะเจ้าพนักงานจราจรทั่ วราชอาณาจักร จึงกําหนดแบบใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ไว้ดังต ่อไปนี้

  ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าห น้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”

  ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในรา ชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเรื่อง กําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าห น้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  ข้อ ๔ แบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้มีขนาดกว้าง ๑๔ เซนติเมตร ยาว ๒๕ เซนติเมตร และเป็นไปตามแบบท้ายข้อกําหนดนี้ซึ่งมี๒ แบบดังนี้

  (๑) แบบที่ ๑ ใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และ ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่

  (๒) แบบที่ ๒ ใบสั่งของเจ้าพนักงานาจราจรและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี ่ โดยกําหนดให้มี
  ข้อความซึ่งประทับด้วยตรายางสีน้ำเงินเพิ่มเติม ดังนี้

  (๒.๑) ใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร

  (ก) ให้ประทับตรายางด้วยข้อความว่า “หรือพนักงานเจ้าหน้าที่” ต่อท้ายชื่อ ใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร

  (ข) ให้ประทับตรายางด้วยข้อความว่า “(ยศ.........ชื่อ..................นามสกุล........ .....) พนักงานเจ้าหน้าที่ รหัส...” ต่อจากคําว่า “ลงชื่อ..................................เจ้าพนักง านจราจร”

  (๒.๒) ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่

  (ก) ให้ประทับตรายางด้วยข้อความว่า “ระหว่างประเทศ” ต่อท้ายข้อความในบรรทัดที่เจ็ด

  (ข) ให้ประทับตรายางด้วยข้อความว่า “(ยศ.........ชื่อ..................นามสกุล........ .....)” ต่อจากคําว่า “ลงชื่อ..................................ผู้ออกใบส ั่ง รหัส...”

  ข้อมูลจาก : isranews.org
  Comments 2 Comments
  1. mmm2mm's Avatar
   mmm2mm -
   เพื่อ ? ? ? ?
  1. 1000000's Avatar
   1000000 -