Thaiscooter.com - นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้
    
 • นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้


  ททท.สำนักงานแพร่ จัดทำ QR Code นำนวัตกรรมสมัยใหม่อำนวยสะดวกนักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยว และเข้าถึงข้อมูลความรู้ประวัติความเป็นมาความสำคัญข องแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้อย่างสะดวก ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารใหม่ๆ โดยเริ่มดำเนินการนำร่องในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแพร ่ 18 แห่ง ตามเส้นทาง “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้”

  นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ตามที่ ททท. ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ โดยจัดกิจกรรม “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้” ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ไม่ก่อมลพิษ เน้นให้ภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมมือกันด ูแลสิ่งแวดล้อม โดยการนำเอกลักษณ์ในท้องถิ่น และการบริการอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความปลอดภัย ความเป็นมิตรไมตรี การรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานมาเป็นจุดขาย


  เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน ตลอดจนส่งเสริม และอนุรักษ์อาชีพผู้ขับขี่รถสามล้อ รวมทั้งให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง ตามแนวคิด การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ 7 Greens ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอ ย่างดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต

  และในครั้งนี้ ททท.สำนักงานแพร่ ได้ต่อยอดการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการดังกล่าว โดยได้จัดทำคู่มือ “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้” ที่ระบุ QR Code ของแหล่งท่องเที่ยว ตามเส้นทางท่องเที่ยว “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้” จำนวน 18 แหล่งท่องเที่ยว

  ประกอบด้วย คุ้มเจ้าหลวง เมืองแพร่, ศาลหลักเมืองแพร่, บ้านวงศ์บุรี, คุ้มวิชัยราชา, ตลาดประตูชัย, วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร, วัดสระบ่อแก้ว, ประตูเมืองแพร่, กำแพงเมือง, วัดหลวง, พิพิธภัณฑ์ไม้สัก, วัดจอมสวรรค์ วัดพงษ์สุนันท์, วัดศรีบุญเรือง, วงเวียนพรหมวิหาร 4, บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์, บ้านหลวงศรีนครานุกูล, ป้ายศาลากลางจังหวัดแพร่ และบ้านประทับใจ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวอันหนึ่งที่จะเป็นก ารอำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ให้สามารถร่วมสร้างสรรค์แนวคิดการท่องเที่ยวร่วมกับช ุมชนท้องถิ่นได้โดยผ่านระบบสังคมออนไลน์ (Social network)

  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานแพร่ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำ QR code เป็นแนวทางหนึ่ง และมีแผนจะขยายผลจัดทำ QR code ให้ครบถ้วนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ครอบคลุมข้อมูลต่างๆ มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอำนวยต่อการเข้าถึงข้อมูล และเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้

  ตลอดจนจูงใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ๆ ที่นิยมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน Social network ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในเชิงของการศึกษาเรียนรู้ สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น และจะสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค ์กิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ตามแนวคิด Creative Tourism

  สำหรับวิธีการใช้งาน QR Code แหล่งท่องเที่ยวทั้ง ๑๘ แห่งนั้น มีขั้นตอนง่ายๆ คือ นักท่องเที่ยวจะใช้กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์มือถือประ เภทสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่มีโปรแกรมการอ่าน QR Code ถ่ายภาพ QR Code ซึ่งจะมีลักษณะสัญลักษณ์รหัสสีขาวดำรูปสี่เหลี่ยมจตุ รัส จากนั้น โทรศัพท์จะทำงานผ่านระบบออนไลน์ และเชื่อมต่อไปยัง Website เข้าสู่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติความเป็นมาความสำคัญ แบบย่อ ภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว และภาพวิดีโอพร้อมเสียงบรรยายประมาณ 3 นาที รวมทั้งแผนที่ระบุพิกัดแหล่งท่องเที่ยว

  นักท่องเที่ยวที่สนใจติดต่อใช้บริการ “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้” ได้ที่ ชมรมสามล้อจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 081673 9841

  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือการท่องเที่ยว “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้” ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ พื้นที่รับผิดชอบ : แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ อาคารเลขที่ 34/130 - 131 ถ.เหมืองหิต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 05452 1118, 05452 1127 โทรสาร. 05452 1119 http://www.tourismthailand.org/phrae http://www.easternlanna.org E-mail : [email protected] Facebook : [email protected]