ในกรณีที่เหตุการบ้านเมืองของเราไม่ปกติ ตำรวจจึงได้ตั้งด่านตรวจ จากอำเภอศรีเทพ - งานวิเชียร แต่ทางเจ้าภาพของงานได้ขออนุญาติการเดินทางให้แล้ว

(ทางเรากลัวว่า เจอด่านแล้วพี่น้องชาวเราจะย้อนกลับ หรือหลบด่านตรวจ)

ปล...จึงมาแจ้งให้ทราบทั่วกัน